.
تهدیدات زیست محیطی
1391/12/24 پنجشنبه

تهدیدات وچالشهای زیست محیطی

این تمهیدات درمقوله  تنوع زیستی ..........که به مجوعه ای از گونه های مختلف وگوناگون اعم از گیاهان وجانوران وکلیه وارگانیسم هایی اطلاق می شود که به عنوان سیلتمی برروی هم اثر متقابل (کنش وواکنش)داشته ودر زیستگاههای مشخص زندگی می کنند عبارتنداز:

-         عدم توجه به ارزشهای محیط زیستی وتنوع زیستی

-         افزایش جمعیت انسانی وگسترش فعالیتهای انسانی در مناطق حساس اکولوژیکی

-         تغییر کاربری اراضی ملی وتجاوز به اراضی جنگلی و...

-         بهره برداری بیش از حد منابع فون وفلور

-         مصرف بیش از حد سموم ،موادشیمیایی وافت کشها

-         ضعف قوانین ومقررات وناکارامدی بعضی از انها

-         آلودگی آب ،خاک هوا بواسطه فعالیتهای صنعتی وکشاورزی

-         شکارغیر قانونی ووفور سلاح های غیر مجاز

-         بکارگیری بدون مطالعه گونه های ژنتیکی دستکاری شده

-         تجارت غیر قانونی گونه های ارزشمند جانوری وگیاهی بویژه بذور گیاهان

-         پایین بودن آگاهی واطلاعات عمومی بویژه مسئولین دستگاههای مختلف از اهمیت محیط زیست وتنوع زیستی

* * * حمایت از کالای ایرانی * * *