.
فرصتهای زیست محیطی
1392/8/4 شنبه
فرصت ها
-         شرایط اقلیمی مناسب حامل از وجود ارتفاعات وقلل مرتفع
-         حجم بالای نزولات اسمانی ووجود منابع اب ارزشمند دراستان
-         وجود جنگلهای متعدد از نوع جنگلهای زاگرس به پوشش وتراکم مناسب
-         وجود بسترهای لازم جهت توسعه صنعت گردشگری واکوتورسیم با توجه به وضعیت طبیعی واقلیمی استان
-         تنوع زیستی مناسب ومنابع تنوع زیستی ارزشمند جهت بهره برداری ،انتقال وتولید ملی
-          
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *