.
واحدهای اداره کل
معاونت توسعه مدیریت 
معاونت نظارت و پایش
معاونت فنی * * * حمایت از کالای ایرانی * * *