اداره امور آزمایشگاه
1392/8/18 شنبه
اداره امور آزمایشگاه ها
 
·    ایجاد هماهنگی بین آزمایشگاه اداره کل و کلیه آزمایشگاههای تابعه در جهت افزایش توان علمی و فنی کادر آزمایشگاهی از طریق مبادله و انتقال اطلاعات و تجربیات فنی موجود و تهیه ویکسان سازی دستورالعملهای لازم در جهت استاندارد نمودن روش های نمونه برداری و آزمایشات مربوطه وخرید دستگاه ها وتجهیزات
·        بررسی و نظارت بر عملکرد آزمایشگاههای معتمد و صدور مجوز جهت متقاضیان جدید.
·    انجام آزمایشات فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیک برروی نمونه های پسابهای صنعتی ، شهری ، کشاورزی ، همچنین آنالیز مواد جامد بمنظور شناخت کمی و کیفی عوامل آلوده کننده در جهت کنترل آلودگیهای زیست محیطی
·    نمونه برداری و آزمایش آب رودخانه ها و دریاچه ها و تالاب ها و تجزیه و تحلیل و ثبت مستمر نتایج حاصله با هدف پایش زیست محیطی .
·        بسترسازی ،نظارت و پیگیری بر اجرای خوداظهاری در پایش آلودگی های زیست محیطی در منابع آلاینده
·        پیگیری پایش لحظه ای خروجی صنایع ( فاضلاب و هوا) و اخذ داده ها و ارائه اطلاعات به حوزه معاونت فنی.
·        نظارت بر نحوه انجام پایش های ادواری زیست محیطی( خوداظهاری )نجام شده توسط ادارات تابعه
·        آزمایش برروی نمونه های حیات وحش به منظور تعیین عوامل و شناخت بیماری ها در همکاری با دامپزشکان .
·        آزمایش نمونه های گیاهان به منظور تعیین اثرات عوامل مختلف محیط زیست برروی آنها .
·        بررسی نتایج حاصل از تحلیل پارامترها و خواص فیزیکی آب مانند دما، شوری، چگالی، کدورت آب و نحوه توزیع سطحی و عمقی این پارامترها در دریا
·        جمع آوری وآماده سازی نمونه های بیولوژیک طبق فرایندهای مصوب جهت نگهداری در بانک ژن مرکزی.
 
منو
 
 ارتباط با ما | آمار بازدیدکنندگان | انتقادات و پیشنهادات | نقشه سایت | ساختار سازمان | پست الکترونیک | محیط زیست استانها | خانه خبر | معرفی سازمان

:: تمامی حقوق وب سایت متعلق به سازمان حفاظت محیط زیست می باشد ::