اداره نظارت وپایش
1392/8/7 سه‌شنبه
نمونه شرحوظایف اداره نظارت و پایش
وظایف وفعالیت های این اداره  که با هدف نظارت و پایش محیط زیست اعم از حوزه های طبیعی وانسان ساخت می باشد می بایست در همکاری تنگاتنگ با حوزه معاونت فنی و براساس رویهها و شیو ه های فنی مورد نظر به انجام رسد .  فعالیت های این اداره که تماماًمیدانی می باشد موجب خواهد شد موضوع پایش و کنترل محیط زیست با دقت نظر بیشتری بهانجام برسد به نحوی که هرگونه آلودگی و تخریب محیط زیست با حساسیت بیشتری مورد توجهقرار گرفته و در برخورد قضایی با اینگونه جرائم هدف گذاری مطلوبی صورت پذیرد.
اداره نظارت و پایش   
·        رئیس
·        کارشناس پایش  محیط زیست 
·        کارشناس پایش  محیط زیست 
·        کارشناس پایش محیط زیست
·        کارشناس پایش محیط زیست
 ·    راهبری و اجرای برنامه های کنترل وپایش محیط زیست در حوزه انسانی و طبیعی و نظارت بر حسن اجرای برنامه های ابلاغی ازسوی سازمان مرکزی .
·    انجام گشت های تخصصی ویژه، جهتپیشگیری و جلوگیری از ایجاد هر گونه آلودگی و تخریب محیط زیست اعم از آب ، هوا وخاک و انجام بازدیدهای ادواری به منظور نظارت بر فعالیت واحدهای صنعتیوتولیدی
·      نظارت بر نحوه انجام پایش های ادواری زیست محیطی (غیرخوداظهاری )انجام شدهتوسط ادارات تابعه
·    تدوین برنامه های نمونه برداری ازمنابع آلاینده محیط زیست جهت تشخیص نوع آلودگی و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل ازآزمایشات با همکاری واحد آزمایشگاه به منظورجلوگیری از آلودگی محیط اعم از کمی وکیفی با بهره گیری از روش ­های  نوین .
·     راهبری ایستگاههای پایش محیطی سنجش آلودگی هوا و آب شامل: جانمایی، برنامه ریزی جهت توسعه سیستم هایپایش، اطمینان از عملکرد سیستم های کنترل ، تعمیر  ونگهداری.
·    جمع آوری اطلاعات و آمار مربوط بهایستگاه های پایش آلودگی هوا و صنایع آلاینده و تقویت بانک اطلاعاتی به منظور ارائههشدارهای لازم و  ارایه به حوزه معاونت نظارت و پایش
·    نظارت بر نصب و راه اندازی سیستمهای پایش لحظه ای و مداوم (آنلاین) آلودگی در منابع زیست محیطی (هوا ، آب وخاک(با بهره گیری ازفن آوری هایپیشرفته)
 ·      برنامه ریزی جهت مبادله اطلاعات پایش لحظه ای استان درسامانه نظام یکپارچه پایش محیط زیست کشور و نظارت بر حسن اجرایآن.
·      نظارت بر نحوه فعالیت مراکز معاینهفنی خودروی سبک و سنگین
·     نظارت برنحوه پیگیری اخطاریه هایزیست محیطی  صادره توسط ادارات تابعه
·        بررسی و پاسخگویی به شکواییه هایواصله در ارتباط با نحوه عملکرد واحدهای صنعتی ، تولیدی و خدماتی با همکاری واحدبازرسی اداره کل .
·        مکانیابی محل دفن انواعپسماندهاونظارت برچگونگی دفع وامحاءپسماندها
·    ایجاد ارتباط ، اطلاع رسانی و همکاری با مسئولین و بومیان مناطق ، جهت ارتقای آگاهی و تنویر افکار عمومی به منظور پایش وحفاظت از محیط زیست در همکاری با کارکنان آموزش .
.   برگزاری گشت های دریایی جهتشناسایی نوع آلاینده ها و برنامه ریزی جهت جلوگیری و رفع آن در محیط های دریایی وساحلی .
·        نظارت بر راه اندازی پایشبیولوژی آبهای جاری شامل پارامترهای فیزیکوشیمیایی، پارامتر های بیولوژیکو همینطور گونه های مهم آبزی (پرندگان آبزی دریایی، پستانداران دریایی، لاک پشت هایدریایی، ماهیان، مهره داران و بی مهرگان وابسته به دریا) و در معرض خطر و انقراض (شامل پراکنش، تولید مثل، تغییرات جمعیتی، ذخایر و زیست توده، مهاجرت و ...).
 
 
منو
 
 ارتباط با ما | آمار بازدیدکنندگان | انتقادات و پیشنهادات | نقشه سایت | ساختار سازمان | پست الکترونیک | محیط زیست استانها | خانه خبر | معرفی سازمان

:: تمامی حقوق وب سایت متعلق به سازمان حفاظت محیط زیست می باشد ::