آگاه سازي و اطلاع رساني

1400/5/2 شنبه
شهروندان محترم ميتوانند جهت هر گونه  گزارش(آتش سوزي.شكار وصيد) و شكايات از طريق سامانه تلفني 1540 تماس بگيرند

سامانه رسيدگي به شكايات محيط زيست